:::  نوشتا  ::: 

 :::   ::: مجله بین المللی ادبیات :::   :::

 

مجله بین المللی ادبیان دوازدم

فهرست مطالب شماره دوازدهم

نوشت اول

محمد حسین مدل

 

 

ابراهيم گلستان

در زير پوست

 

 

جواد مجابى

آن باغبان

 

 

 

سه داستان از

جواد مجابى

 

 

 

على الفتى

 

 

خوانش ساختارى

داستان ملكوت، بهرام صادقي

جواد اسحاقيان

 

 

 

ترجمه از فارسى 1

آرش جودكى

 

 

پگاه احمدى

 

 

 

شيدا محمدى

شبيه همين ورق كه مى شويم، بر مى گردانيم

 

 

 

هزاروسومين شب شهرزاد

محمد ايوبى

 

 

 

بهاره رضايى

:مناطق جغرافيایی ى اطراف من

توندرا

تايگا

اِستِپ

 

 

 

 

رياست جمهوری شاهانه

جويس كرول اوتس

اسدالله امرايی

 

 

 !فكرِ خودت را بكن

محمدرضا بيگی

 

 

محسن بوالحسنى

 

 

 

نشانه شناسى رولان بارت در

جيمز جويس  پانسيون

اميد قهرمان

 

 

 

ميثم رياحى

 

 

 

احمد محيط

 

 

 

لوليتا

ولاديمير ناباكف

كاظم فيروزمند

 

 

 

احسان مهتدی

 

 

 

 

هنوز دوستتان دارم

پروين فدوى

 

 

 

شبنم سلطانى

 

 

 

 

عبور قطار از پنجره

خالد شهباز

 

 

 

 

شروين سبطى

 

 

 

 

واگن اول

كاوه سجودى

 

 

 

 

وحيد امينى زاده

 

 

 

 

مهدى نويد

 

 

 

 

على حسن زاده

 

 

 

 

مظفر النواب

ترجمه: محمد حسين مدل